Hướng dẫn sử dụng

Card Visit Thông Minh

  1. Hướng dẫn chạm NFC
  2. Hướng dẫn quét QR Code
  3. Các dòng điện thoại hỗ trợ Card Visit Thông Minh

Trangcanhan.vn

  1. Đăng ký tài khoản trên trangcanhan.vn
  2. Sử dụng Card Visit Thông Minh kết hợp trangcanhan.vn